Vitamine E

Verstandige mensen leggen zich niet neer bij een ziekte of kwaal, Fruit / groenten - Vitamine E
zij zijn niet tevreden met een gemiddelde gezondheid of vitaliteit en met de daarmee gepaard gaande aftakeling na een bepaalde leeftijd.

Zij houden zich bezig met een leefwijze om hun gezondheid te verbeteren en te conserveren. Vitaminen en andere voedingsstoffen kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Corpus Health tracht door te berichten over onderzoek op dit gebied u nuttige kennis te verschaffen.

Vitamine E is een antioxidant die beschadiging van celwanden tegengaat. Vrouwen bezitten van nature meer vitamine E in hun bloed dan mannen en hebben daardoor minder kans op beschadiging van hart en bloedvaten.

1. Vitamine E: verlengt het leven van de rode bloedcellen.
2. Vitamine E: helpt de spieren om zich van zuurstof te voorzien,
3. Vitamine E: verlaagt het vetgehalte en voorkomt aderverkalking.
4. Vitamine E: versterkt de celstructuur ( helpt dus bij het tegengaan van verouderingsprocessen in de huid)
5. Vitamine E: verhoogt het de werkzaamheid van vitamine A.
6. Vitamine E: speelt waarschijnlijk een rol bij vruchtbaarheid (maar werkt niet potentieverhogend!).

Vitamine E uit de gewone voeding wordt verondersteld meer werkzaam te zijn dan de Vitamine E uit voedingssupplementen
Vitamine E bestaat uit verschillende componenten. De meest actieve component is alpha tocopherol.

De dagelijkse behoefte is afhankelijk van het lichaamsgewicht. Hoe zwaarder, hoe meer celmembranen en des te meer vitamine E is er nodig om de vrije radicalen te blokkeren.

Vitamine E tekort:
leidt tot bloedarmoede en verminderde opname van vitamine A

Bronnen van Vitamine E:
eieren, vis, tarwekiemen, margarine, knäckebröd, sojabonen (sojabrokjes en vegetarische burgermix), wortelen, zilvervliesrijst, tarwekiemen, havervlokken, erwten, bramen en okkernoot.

Tien redenen om extra Vitamine E te nemen:

1. Het beschermt de celmembranen tegen beschadigingen, dit kan het proces van veroudering vertragen
2. Het vermindert de kans op een hartziekte
3. Het vermindertde kans op kanker
4. Het vermindert de kans op een neurologische ziekte
5. Het vermindert de kans op staar
6. Het vermindert de kans op gewrichtsontsteking (artritis)
7. Het verlaagt de kans op overlijden na een hartaanval
8. Het verlaagt de kans op borstkanker
9. Het verlaagt de kans op diabetes
10. Het verlaagtde kans op aderverkalking

Let op! Door synergie ( samenwerking) met vitamine C wordt vitamine E "gerecycled". Gebruik dus ook vitamine C.
Let op! Bij gebruik van meervoudig onverzadigd vetzuur supplementen is het

Raadzaam ook extra vitamine E te gebruiken om radicaal schade te voorkomen.

Minder kans op hart en vaatziekten

Amerikaans EPESE (onderzoek)Vitamine E verminderd de kans op een hartaandoening
De al in veel studies aangetoonde beschermende werking van vitamine E tegen coronaire hartaandoeningen is opnieuw bevestigd door een Amerikaans onderzoek dat werd uitgevoerd bij meer 11.000 mensen van 67 jaar en ouder. Vastgesteld werd dat het gebruik van vitamine E supplementen gepaard ging met een daling van 47% tot 63% in het risico om als gevolg van een coronaire hartaandoening te overlijden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de EPESE-studie (Established Populationsfor Epidemiologie Studies of the Elderly), een project waarbij een grote groep, niet in een instelling wonende personen van 65 jaar en ouder, gedurende 6 jaar werd gevolgd. Bovendien waren ook gedurende 2 tot 3 jaar daarna, gegevens over de doodsoorzaak beschikbaar. De grootste bescherming tegen coronaire sterfte werd geconstateerd bij bejaarden die zowel in de periode van het onderzoek als 3 jaar eerder (bij het begin van het EPESE-project) een vitamine E supplement gebruikte. Deze groep omvatte 121 personen, van wie er maar 5 als gevolg van een coronaire ziekte overleden.

Japans onderzoekJapans onderzoek - vitamine E
De beschermende invloed van vitamine E tegen coronairsclerose is ook bevestigd door een Japans onderzoek van Takamatsu en anderen. Het betreft een gerandomiseerde dubbelblinde studie waarin langdurige suppletie met 100 mg (150IE) vitamine E per dag het optreden van coronaire hartaandoening significant verminderde.

In het kader van dit onderzoek gebruikten 74 vrijwilligers gedurende 6 jaar dagelijks een supplement met 100 mg vitamine E (d-alfa-tocoferyl-acetaat), terwijl 73 andere proefpersonen een preparaat namen waarin: 3 mg van deze antioxidant aanwezig was. Bij het begin van het project waren alle deelnemers gezond en vrij van ECG-afwijkingen.

Na 6 jaar suppletie hadden zich bij géén van de proefpersonen die het hooggedoseerde preparaat kregen op coronairsclerose berustende afwijkingen voorgedaan, terwijl dit wel het geval was bij 7 mensen die dagelijks slechts 3 mg vitamine E gebruikten. Bij één patiënt was een hartinfarct opgetreden, bij twee personen had zich angina pectoris ontwikkeld en bij 4 mensen waren op het ECG verschijnselen van myocard beschadigingen aanwezig.

Vermeldenswaardig is ook dat het vitamine E gehalte in het bloed in de 3 mg-groep gedurende de onderzoeksperiode geen significante stijging vertoonde, zodat deze groep kan worden beschouwd als equivalent aan een placebogroep zonder vitamine E. De reden dat 3 mg vitamine E werd gegeven in plaats van het oorspronkelijk geplande placebo was dat sommige vrijwilligers daar bezwaren tegen hadden. Dit roept de principiële vraag op of het, gezien het al omvangrijke bewijsmateriaal ten gunsten van vitamine E, het nog langer ethisch verantwoord is
proefpersonen de voordelen van een adequaat gedoseerde suppletie
me nutriënt doelbewust te onthouden.

Verminderde kans op aderverkalking (arteriosclerose)Aderverkalking - verminderen door Vitamine E
Het grote belang van vitamine E bij de bestrijding van coronaire hartziektes werd ook aangetoond door onderzoek van Hodis en anderen.

Daarbij werd door middel van coronaire angiografie vastgesteld dat hooggedoseerde vitamine E preparaten een remmende werking hebben op de ontwikkeling van het arteriosclerose proces.

Het twee jaar durende onderzoek vond plaats in het kader van het GLAS (Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study)-project. Bij deze placebo-gecontroleerde studie werd met behulp van angiografisch onderzoek vastgesteld dat verlaging van het LDL-cholesterol de progressie van coronaire arteriosclerosis remt. De cholesterolverlaging kwam tot stand door middel van een speciaal dieet plus een vitamine B3 (piscine) omvattende medicatie. Bij 156 CLAS-deelnemers (niet-rokende mannen in de leeftijd van 40- die al een coronaire bypassoperatie hadden ondergaan) werd naast het effect van cholesterolverlaging tevens de invloed van de vitamine E- en vitamine C consumptie onderzocht. Van deze groep gebruikten 29 personen een hooggedoseerd vitamine E supplement (100lE per dag ofmeer), terwijl 127 personen een lagere dosis of helemaal geen extra vitamine E namen. Indeling op basis van de vitamine suppletie resulteerde in een subgroep van 35 personen met een dagelijks gebruik van ten minste 250 mg, en een subgroep van 121 personen die minder dan 250 mg of geen vitamine C suppletie, namen.

Dat vitamine E vooral gunstig werkt bij de wat kleinere beschadigingen hangt waarschijnlijk samen met het feit dat deze relatief veel lipiden (vet) bevatten, en daarom voor hun anti­oxidatieve bescherming vooral op een lipofiele nutriënt (vet oplosbare) als vitamine E zijn aangewezen. Bij vergelijking van de hoog en laag gedoseerde vitamine C subgroep was in alle drie categorieën de uitkomst in de hoog-gedoseerde subgroep gunstiger, maar de verschillen bereikten hier geen statistische significantie.

Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat in dit onderzoek de grens voor een hoge dosering vitamine C bij 250 milligram werd gelegd, een hoeveelheid die uit orthomoleculair standpunt te gering is om de positieve invloed van deze nutriënt op het cardiovasculaire systeem tot zijn recht te laten komen.

Verminderde kans op suikerziekte (diabetes)

Bij een vierjarig follow-up onderzoek van 944 Finse mannen in de leeftijd van 42-60 jaar, die bij het begin van de studie niet aan diabetes leden, werd vastgesteld dat een slechte vitamine E status gepaard ging met een aanzienlijk verhoogd risico op NIDDM (non-insulin dependent diabetes mellitus).

In totaal bleken 45 van de 944 mannen gedurende de follow-up periode diabetes te hebben gekregen. Vastgesteld werd dat, indien tevens andere risicofactoren voor suikerziekte in de berekening werden betrokken, een slechte vitamine E status gepaard ging met een bijna viervoudige kans op NIDDM. De sterke beschermende invloed van vitamine E die uit deze bevindingen blijkt ondersteunt de hypothese dat vrije radicalenschade een oorzakelijke factor is bij het ontstaan van NIDDM.

Vitamine E beschermt tegen DNA beschadigingBescherming tegen DNA beschadiging
Bij zware fysieke inspanning treden, als gevolg van oxidatieve stress, DNA-beschadigingen op, die door suppletie met hoge doses vitamine E kunnen worden voorkomen, zo blijkt uit een artikel in Mutation Research.

In het artikel wordt verslag gedaan van een studie bij acht gezonde mannen (niet-rokers van 29 tot 34 jaar), bij wie werd nagegaan in hoeverre een eenmalige, tot uitputting voortgezette, fysieke inspanning het DNA in perifere leukocyten beschadigde.

Vastgesteld werd, dat uitputtende lichamelijke inspanning bij alle acht proefpersonen DNA beschadigingen veroorzaakte. Bij 5 mannen werd het onderzoek daarna herhaald, waarbij ze drie keer 800 mg (1192 IE) vitamine E (respectievelijk 12 uur voor, 2 uur voor en 22 uur na de verrichte inspanning) kregen. Daarbij bleek deze antioxidant in alle gevallen een aantoonbare
bescherming tegen beschadiging van het DNA te bieden.

Een nog grotere beschermende invloed werd geconstateerd toen bij 2 van deze, evenals bij 3 andere, proefpersonen een omvangrijker suppletieprogramma werd toegepast. Daarbij werd gedurende 14 dagen voorafgaand aan de te verrichten inspanning dagelijks 1200 mg vitamine E gebruikt.

Deze hoge dosering was bij vier mannen in staat, de door zware fysieke stress veroorzaakte DNA schade, volledig of nagenoeg volledig te voorkomen, terwijl ook bij de vijfde persoon een duidelijke vermindering werd bereikt.

Verminderde kans op borstkanker
De hypothese dat een tekortschietende voorziening met voeding antioxidanten zoals vitamine E een belangrijke rol speelt bij maligne degeneratieprocessen wordt thans verder ondersteund door een Frans onderzoek waarover wordt gerapporteerd in het International Journal of Cancer.

Vastgesteld werd dat bij vrouwen met een vroeg stadium van mammacarcinoom de gemiddelde vitamine E concentratie in het vetweefsel van de borst significant lager was dan bij een
groep controlepersonen.

Bij de kankerpatiënten was bovendien het gehalte aan lipide peroxidatieproducten (vrije radicalen) in het vetweefsel hoger. (Deze grootheid geeft een indruk over de mate van oxidatieve schade aan vetstructuren.)

Vitamine E wordt bij rokers minder goed opgenomenVitamine E bij rokers minder goed opgenomen
In 1996 is in Canada het effect van roken bestudeerd op de opname van vitamine E. Een groep van rokers en een groep van niet-rokers kregen elk drie maanden lang een suppletie van 350mg (522 IE) vitamine E per dag. Na afloop bleek dat de vitamine E bloedspiegel bij de rokers maar tot 47% was gestegen en bij de niet-rokers tot 101%. Hieruit valt af te leiden dat vitamine E suppletie voor rokers ongeveer de helft minder effectief is als voor niet-rokers.

www.soe.nl/resvite.htm / www.soe.nl/rescarc.htm / www.soe.nl/rescardi.htm

Vitamine E en prostaatkanker
Vitamine E, waarvoor bewijzen bestaan dat het bescherming biedt tegen prostaatkanker, verhindert de werking van twee proteïnen die een rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte. Onderzoekers toonden aan dat als prostaatkankerweefsel blootgesteld werd aan vitamine E het prostaat specifieke antigen (PSA) gehalte met 80 à 90% kan dalen. Dit is een teken van verminderde kankergroei.

Men kwam er ook achter dat vitamine E het Prostaatkanker onder de microscoop gehalte van de proteïne androgeen receptor doet dalen. Deze proteïne speelt een belangrijke rol in de groei van prostaatcellen en prostaatkankercellen. Ook daalde het aantal kankercellen met 25% à 50% en, in combinatie met het op zichzelf weinig effectieve anti androgeen medicijn hydroxyflutamide, doodde de vitamine 90% van de kankercellen. De soort vitamine E die gebruikt werd, alfa toc. succinaat, heeft volgens de onderzoekers een betere anti kankerwerking dan andere soorten vitamine E. Ook toonde men aan dat het mineraal selenium (als selenomethionine) een kankerremmende werking heeft doch op geheel andere wijze dan vitamine E.

(Proc Nat Acad Science, 2002; Unisci.com, 2002)

Vitamine E en longkanker
Reedseerder maakten we melding van een onderzoek waaruit bleek dat 50mg vitamine E extra per dag de kans op prostaatkanker aanzienlijk verkleint (zie hieronder) maar niet de kans op longkanker. De gebruikte supplementen waren synthetische vitamine E.  Nu werden de gegevens van deze grootschalige studie (29133 mannelijke rokers van 50-69 jaar die 5-8 jaar werden gevolgd) op andere wijze geanalyseerd. Bij aanvang van de studie werd het alfa-tocoferolgehalte (vitamine E) bepaald. De mannen werden naar gelang de hoogte hiervan in vijf groepen verdeeld. Berekend werd dat de mannen in de groep met het hoogste alfa-tocoferolgehalte 19% minder risico hadden gelopen longkanker te krijgen dan mannen in de groep met het laagste vitamine E gehalte. Dit verband was sterker onder mannen jonger dan 60 jaar, onder mannen die korter dan 40 jaar rookten en onder mannen die de vitamine E hadden gekregen.  Er werden overigens in de loop van de studie 1144 gevallen van longkanker geconstateerd. Volgens de onderzoekers suggereren deze gegevens dat,indien aanwezig in het beginstadium van de ziekte, vitamine E mogelijk de ontwikkeling van longkanker tegengaat.(J of the National Cancer Institute, 1999)

Vitamine E succinaat toont anti tumorwerking bij borstkanker cellen:
Vitamine E succinaat is volgens de onderzoekers de vorm van vitamine E met de sterkste antitumor werking. Men bestudeerde het effect van vitamine E succinaat op borstkankercellen in vitro (in de reageerbuis) en in vivo (in dit geval in muizen). De vitamine belemmerde de groei van de kankercellen. Het bevorderde de sterfte van kankercellen en belemmerde de groei van bloedvaten die de tumor zouden doen groeien. Dit wordt angiogenese genoemd. De gehele vitamine E succinaatverbinding was hiervoor verantwoordelijk want zowel de vitamine E als het succinezuur vertoonde de antitumorwerking. (J.Surg.Res. 2000, PMID 10945959) Deze vitamine E verbinding is, voor zover bekend nooit getest in klinische studies. Het blijft dus experimenteel.

Vitamine E en pentoxifylline tegen chronische weefselbeschadiging na bestraling:
Mensen die bij de behandeling van kanker bestraling hebben ondergaan krijgen vaak na enige tijd last van ontstekingen, verhardingen en anderzijds aangetaste weefsels die niet beter worden maar verergeren. Dit wordt 'radiation induced fibrosis' genoemd. 43 mensen die enige jaren ervoor bestraald waren tegen borst- of hoofd- en nekkanker en hier veel last van hadden kregen per dag 1000ie vitamine E en 800mg pentoxifylline ( een vaatverwijder) . De huid en het onderliggende weefsel begonnen langzaam maar gestaag te helen zodat na een jaar de aangetaste delen met 66% waren teruggedrongen met uitzicht op verdere genezing. Voordat met dit onderzoek was begonnen, behandelde men eerst een aantal andere mensen met dezelfde kwaal met alleen 700ie vitamine E per dag. Dit gaf ook verbetering. Zij het in mindere mate. Een andere effectieve behandeling voor deze aandoening is niet bekend. (J. of Clinical Oncology, 1999; )

Tips:

Voeding is brandstof
Voeding is de brandstof voor ons lichaam. Je kunt het vergelijken met de benzine voor een auto. Zonder brandstof rijdt een auto simpelweg niet en zonder goede brandstoffen kun jij dus ook niet functioneren. De basis voor een gezond lichaam begint bij goede brandstoffen, oftewel voedingsstoffen. Omdat er verschillende soorten voedingsstoffen zijn, is het belangrijk dat je de juiste keuzes maakt (brandstoffen kiest). En zo de juiste stap zet naar een fit en gezond lichaam!

Eet dagelijks groente en fruit, gebruik geen margarine of becel maar roomboter, eet weinig dierlijk (verzadigd) vet, eet meer plantaardig (meervoudig onverzadigd) vet, twee keer per week vette vis, weinig vlees, bak alleen in roomboter of olijfolie E eet dagelijks een salade. Gebruik vers, liefst biologisch, voedsel. Verminder het aantal calorieën (altijd een beetjehonger). Gebruik geen suiker of dextrose en kauw je eten goed.

Vis: hoe vetter hoe beter

Twee keer per week een portie vis verkleint niet Vis is belangrijk bij Vitamine E
alleen de kans op hart- en vaatziekten, maar ook op diabetes, reuma en dementie.

Vis bevat onverzadigd vet. Onverzadigd vet laat het bloed in de hart- en bloedvaten beter stromen, in tegenstelling tot verzadigde vetten die de vaten laten dichtslibben. Daarbij komt dat vis omega-3-vetzuren bevat. Hiervan is bekend dat ze het vetgehalte in het bloed verlagen.