De Bodyscan op maat met het ESTeck Complex Systeem

Een nieuwe weg naar intelligente Geneeskunde
Het ESTeck Complex Systeem is een zeer laagdrempelige bodyscan,
die u binnen 5 minuten een bodyscan op maat geeft met als resultaat een grondige, betrouwbare analyse van uw lichamelijke conditie, levensstijl, werking van uw hersenen, hart- en bloedvaten, ademhalingsstelsel, spieren- en zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel en nog veel meer. 

Het ESTeck Complex Systeem is een unieke combinatie van medische toepassingen met een snelle meting van 2 tot 5 minuten en resultaten die onmiddellijk beschikbaar zijn. In de tijd dat u een kopje koffie zet, krijgt u een bodyscan op maat! Het geeft de behandelaar de mogelijkheid om niet alleen een bepaalde “afwijking” te registreren en op te volgen, maar ook de oorzaak en/of het gevolg ervan te bekijken: is een bepaalde klacht te wijten aan bijvoorbeeld een slechte functie van het orgaan, een slecht voedingspatroon, een stofwisselingsprobleem,....? Het geeft een overzicht van de homeostase (chemisch en fysiologisch evenwicht) in het lichaam en de functionele analyse van het menselijk lichaam exact weer.

Het ESTeck Complex Systeem is het eerste systeem dat er in slaagt een betrouwbare technologische analyse te maken van de functie van organen en systemen op fysiologisch en biochemisch niveau. In tegenstelling tot bij KNO-en/of EAV-apparaten (elektro-acupunctuur volgens Voll), die op het eerste gezicht hetzelfde lijken, wordt bij ESTeck NIET uitgegaan van een langdurig proces waarbij handmatig minuscule meetpunten worden gelokaliseerd op meridianen in het hele lichaam om energiestromen te evalueren.

Hoe werkt het ES Teck Complex Systeem?
Met ES Teck wordt de elektrische activiteit in het lichaam gemeten, waarbij in feite van dezelfde principes wordt uitgegaan als bij het welbekende EEG en ECG. Bij ES Teck wordt echter niet alleen gekeken naar hersen-of hartspieractiviteit, maar naar het hele lichaam om zodoende een Electro-InterstitialScan (EIS) te maken.

Dit wordt gedaan door simpelweg een onschuldige zwakstroom (1,28V) af te geven aan het lichaam van de patiënt via 6 elektrodecontacten, 2 op de voeten, 2 op de handen en 2 op het voorhoofd, waardoor een meting van de functies van spieren, gewrichten, en organen gedaan wordt. Door opeenvolgende afgifte van positieve polariteit aan, om de andere elektrode, terwijl elke andere opeenvolgend negatieve polariteit ontvangt, wordt met de EIS een migratie van H+ en HC03-ionen teweeggebracht in de diverse onderzochte weefsels, waardoor een zeer lage gelijkstroom wordt verkregen, die op elk van de 22 geanalyseerde takken wordt gemeten.

De bio-elektrische impedantie van elke tak wordt dan eenvoudigweg Het afnemen van de bodyscan duurt 5 minuten
berekend door toepassing van de wet van Ohm en opgenomen als de EIS. Uiteraard bestaat elke tak uit vele organen en weefsels, maar ook door de gepatenteerde EIS-algoritmes voor kruisanalyses kan de bio-elektrische impedantie van meer dan 69 verschillende volumes (organen en omliggende weefsels) in het menselijk lichaam worden berekend, en kan de pH van elk van deze volumes uiteindelijk worden bepaald. De pH geeft de concentratie van base of zuur aan, die significant is voor aanleg of ziekten al naar gelang de betekenis van de pH-waarde.

Met het ESTeck Complex Systeem is het dus mogelijk om in detail een volledige analyse te geven van het functioneren van het gehele lichaam, dus ook de organen en systemen (zelfs op hormonaal niveau). Daarnaast stelt het systeem het risico op ziekten vast, op grond waarvan het aanbevelingen doet voor conventioneel onderzoek en behandelingssuggesties aanreikt. 
Het gaat hier om een non-invasief hulpmiddel, ( ingrepen die niet belastend voor de patiënt zijn, zoals bijv, een echografie), en een nieuwe onderzoeksmethode, met als doel om sneller een juiste diagnose te stellen. Het grote voordeel is een eenvoudige, betrouwbare en accurate diagnose en dus de mogelijkheid voor een betere en adequate begeleiding van de patiënt.

Een aantal zaken die het ESTeck Complex Systeem in beeld brengt: 
- Biochemische, hormonale en neuro-hormonale huishouding
- Body Mass Index en lichaamssamenstelling
- Cellulaire mitochondriële activiteit en organische enzymactiviteit
- Functionele status van organen (bijv. lever, hart, longen, nieren)
- Zuur-basenhuishouding
- Zuurstof-, koolstofdioxide- en ATP-huishouding
- Het spijsverteringsstelsel
- Ontstekingen
- Stress, cholesterolgehalte

Er moet wel worden opgemerkt dat, net als in de reguliere medische praktijk, het van belang is om de klinische geschiedenis van een patiënt te kennen, aangezien met ESTeck niet wordt gezocht naar letsels. Als het lichaam zonder problemen gewend is aan een bepaald letsel, zal dat met ESTeck niet worden aangetoond. Ook wanneer een initiële aandoening is onderdrukt door een succesvolle behandeling, zal met ESTeck alleen worden aangetoond dat het lichaam, als gevolg van een juiste behandeling, in balans is (homeostase).

Waarom een Bodyanalyse? 
Het wordt steeds belangrijker om aan preventie te doen. Als u nu kunt waarnemen wat voor processen zich in uw lichaam voltrekken, die een schadelijke werking (kunnen) hebben als je daar niets aan doet, bent u er op tijd bij om maatregelen te treffen. De toenemende gifstoffen en vrije radicalen in ons lichaam, en vooral in onze darmen, en het tekort aan voedingsstoffen, staan voor één van de grootste oorzaken van onze huidige gezondheidsproblemen. De ESTeck Bodyscan kan (ruim op tijd) traceren waar het niet goed gaat en geeft aansluitend een passend advies.

- De analyse is grondiger en accurater dan welk systeem ook.
- De analyse is zeer laagdrempelig; alleen de schoenen en sokken hoeven uit.
- Het is niet schadelijk en volkomen pijnloos. Er is zelfs geen prik voor nodig!

Zes elektroden en een probe zorgen voor de meting, die zo De bodyscan is een veelomvattende meting
veelomvattend is dat je er anders meerdere onderzoeken bij verschillende specialisten voor nodig hebt. En zoals we allemaal wel weten, zijn medische evaluaties erg kostbaar, verwarrend, en tijdrovend. Een ander belangrijk voordeel is, dat je preventief kan werken aan je gezondheid. Je kan tekorten of juist overschotten in je lichaam opsporen voordat ze een ziekte kunnen veroorzaken.

Het ES Teck Complex Systeem maakt ook zelf risicoanalyses van de huidige conditie van de patiënt en laat deze zien aan de therapeut/behandelaar met suggesties voor mogelijke aanvullende conventionele onderzoeken en handelingen, die verband houden met mogelijke therapieën.

Met behulp van het ESTeck Complex Systeem kan een behandeling geëvalueerd, en indien nodig, aangepast of bijgesteld worden. Uiteindelijk kan worden vastgesteld of homeostase door de patiënt is bereikt, waardoor ook kan worden bepaald of behandeling nog moet worden voortgezet, ook al zijn de uitwendige symptomen verdwenen.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, volgen er aanbevelingen voor therapieën.

U heeft tevens de mogelijkheid om samen met uw artsen/therapeut uw persoonlijke lichamelijke reacties op behandelingen te bespreken en een veranderende levensstijl te volgen.

Het ESTeck Complex Systeem is geen doe-het-zelf-kit en maakt de huisartsen en specialisten zeker niet overbodig, maar is wel een hulpmiddel van onschatbare waarde. Het geeft de behandelaar de mogelijkheid om niet alleen een bepaalde “afwijking” te registreren en op te volgen, maar ook de oorzaak en/of het gevolg ervan te bekijken. Is een bepaalde klacht te wijten aan bijvoorbeeld een slechte functie van het orgaan, een slecht voedingspatroon, een stofwisselingsprobleem,...? Het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de therapeut/behandelaar om relevante informatie van zijn patiënt en zijn anamnese uit te filteren en een uiteindelijke diagnose te stellen en door te verwijzen.

De totale procedure bestaat uit: 
Het afnemen van de body scan (duur: 5 minuten)
De persoonlijke uitleg van de analyse therapeut 
Het completeren van de gegevens in een analyse rapport 
De totale procedure duurt ongeveer een uur

Wilt u een bodyscan laten doen? Neem contact met ons op!