Epilepsie

Integrale Therapie Zoetermeer - Epilepsie

Vergelijkende studie om de effectiviteit van natuurlijke enzymen oraal versus injectiepreparaat
en valproïnezuur te vergelijken in tonisch clonische aanvallen bij primaire systemische
epilepsie.
Haroon R. Chaudry, I. Ahmad, S. Syed, M.Iqbal, K. Mufti

Samenvatting

Een willekeurige open vergelijkende studie werd uitgevoerd om de effectiviteit te evalueren van
natuurlijke enzymen oraal (Neurolase) versus injectiepreparaat (Coliacron) bij tonisch clonische
aanvallen van primaire gegeneraliseerde epilepsie, met toediening van Valproïnezuur als standaard medicatie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Epilepsy Clinic Ahbab Hospital, Ravi Road, Lahore en
Psychiatric Clinic Abadat Hospital Peshawar.

Willekeurige selectietechniek werd gebruikt om een steekproef van 90 epileptische patiënten te
krijgen, die weer onderverdeeld werden in drie groepen die Neurolase, Coliacron en Valproïnezuur toegediend kregen. De leeftijd varieerde van 5-15 jaar, zonder symptomen van geestelijke achterstand en neurologische gebreken. Pre en posttesten van elke proefpersoon werden geregistreerd op een klinisch rapportformulier bij het eerste en laatste bezoek, met metingen van de medische en familiegeschiedenis en frequentie, duur en type aanvallen. Zes metingen werden ook gedaan met betrekking tot de verbetering van de proefpersoon door een subjectieve waardering door de psychiater op de waarderingsschaal van 100. Bij de proefpersonen werd ook een Bender Gestald test uitgevoerd om hun rijpingsproces, intelligentie en psychologische storingen in te schatten.

De resultaten wijzen uit dat de groep die orale enzymen (Neurolase) gebruikte een significante verbetering vertoonde, 42.83%, in vergelijking met injecteerbare enzymen (Coliacron) 26.2%. De controle groep die Valproïnezuur nam toonde de maximale verbetering van 69.3%.

Introductie

Epilepsie kwelt meer dan 50 miljoen mensen over de hele wereld waarvan 5 miljoen meer dan één
aanval per maand hebben. Onderzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie suggereren dat wel 1.op de 20 mensen een epileptische aanval kan krijgen tijdens hun leven en dat epilepsie 10 keer zo vaak voorkomt als multiple sclerose en 100 keer zo vaak als andere neurogene ziekten.
Epilepsie is de meest voorkomende ernstige neurogene ziekte in de wereld. De mythen hebben het in de ontwikkelingslanden tot een verschrikkelijke ziekte gemaakt. De ziekte komt voor in bijna alle leeftijdscategorieën behalve boven de 70 waar het vrij zeldzaam is. De meest voorkomende leeftijd is 11-30 jaar. 13% zijn pasgeborenen en kinderen, wat redelijk alarmerend is, omdat in deze groeifase de ziekte niet alleen het normale ontwikkelingsproces beïnvloedt, maar ook een nadelig effect heeft op de leerprocessen van het kind zowel thuis als op school. Aanvalvrij leven blijft de grootste wens bij de meerderheid van epileptische kinderpatiëntjes en hun ouders. Epilepsie is een chronische aandoening die voorzichtige lange termijn begeleiding nodig heeft. De behandeling is complex, met classificatie, diagnose, selectie en controle van passende anti-epileptica en evaluatie van gekozen medicijn, bijwerkingen en interacties.

Psychiaters en neurologen over de hele wereld gebruiken verschillende therapeutische en non-
therapeutische benaderingen om de kwaliteit van leven voor deze kinderen te handhaven. Een van deze benaderingen is het gebruik van de cognitieve functieversterker enzymtherapie, om de aanvallen bij deze epileptische patiënten te beheersen. Geheugenstoornissen zijn vaak een lastige maar onoverkomelijke consequentie van bepaalde vormen van epilepsie.

In studies is gerapporteerd dat het gebruik van piracetam, een nootropisch middel, bij epileptische kinderen de cognitieve functiestoornissen kan verbeteren. Nootropica kan ook invloed hebben op de potentie van bepaalde anti-epileptica. De afgelopen twaalf jaar werden bijna 2800 patiënten behandeld met het enzym preparaten Coliacron en Neurolase. Patiënten die vroeger noch gedeeltelijk noch geheel reageerden op behandelingen, reageren nu positief op de toediening van enzymen. Epileptische patiënten die behandeld worden met enzymtherapie leven een normaal leven, zonder aanvallen. Enzymtherapie is niet giftig heeft geen bijwerkingen en is niet verslavend. Kindergedrag wordt normaal, agressie verdwijnt en hun IQ verhoogt snel. Een gerandomiseerde vergelijkende studie werd uitgevoerd om de effectiviteit van Coliacron injectie, Neurolase druppels en Valproïnezuur bij gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen bij primaire gegeneraliseerde epilepsie te evalueren.

Werkwijze

Pre en post onderzoek met vergelijkbare groepen werd gedaan om de effectiviteit te onderzoeken van drie medicijnen: natuurlijke orale enzymen (Neurolase), natuurlijke injecteerbare enzymen (Coliacron) en Valproïnezuur bij gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen van primaire gegeneraliseerde epilepsie.

De steekproef werd gedaan door doelbewuste steekproeftechniek van het Epilepsy Clinic Ahbab
Hospital, Ravi Road, Lahore en Psychiatric Clinic Abadat Hospital Peshawar. De steekproef betrof 90 pas gediagnosticeerde epileptische patiënten, zij werden verder onderverdeeld in drie groepen. Elke groep bestond uit 30 patiënten zijnde groep A, B en C. Hen werden respectievelijk natuurlijke enzymen oraal (Neurolase), natuurlijke enzymen injectiepreparaat (Coliacron) en Valproïnezuur toegediend. De leeftijdscategorie was 5-15 jaar, zonder symptomen van geestelijke achterstand en neurologische gebreken. Voor elke patiënt werd een klinisch beoordelingsformulier bijgehouden met vermelding van het eerste bezoek, het optreden, de frequentie, het type van aanvallen en de duur van de ziekte. Ook de familie en ziektegeschiedenis van de patiënt werd opgenomen. Op dezelfde manier werd ook aan het einde van het onderzoek bij elke patiënt de % leeftijdsverbetering gemeten. Bij de pre test fase werd bij elke patiënt bloed afgenomen voor serum ureum gehalte wat werd herhaald aan het einde van de 6 de week en weer aan het einde van de 12 de week.

Zes subjectieve waarderingen werden ook genoteerd door de psychiater met betrekking tot de verbetering van de patiënt op een schaal van 100. Groep A bestond uit 13 mannelijke en 17 vrouwelijke patiënten in de leeftijdscategorie was 7 tot 15 jaar met een gemiddelde van 11,26 jaar. Zij kregen drie injecties per week met het natuurlijke enzympreparaat Coliacron gedurende vier weken, toen twee injecties per week gedurende vier weken en toen één injectie per week voor de laatste vier weken. Groep B bestond uit 15 mannelijke en 15 vrouwelijke patiënten in de leeftijdscategorie 4 tot 11 jaar met een gemiddelde leeftijd van 8,33 jaar. Zij kregen 15 druppels natuurlijke enzymen (Neurolase) twee keer per dag toegediend, voor de maaltijd gedurende twaalf weken. Groep C bestond uit 24 mannelijke en 6 vrouwelijke patiënten in de leeftijdscategorie 7 tot 15 jaar met een gemiddelde leeftijd van 12,03 jaar. Valproïnezuur werd toegediend op basis van het lichaamsgewicht van de patiënt gedurende het hele onderzoek.

Statistische analyse

Bij elke testfase werden geslacht, leeftijd, en %leeftijdsverbetering (ernst en frequentie van de
aanvallen) genoteerd om de drie groepen te vergelijken met de percentuele methode.
Er werden ook lijngrafieken gemaakt om de verbetering in de groepen aan te tonen.

Resultaten

Alle patiënten voltooiden de studie. Er waren 52 mannelijke patiënten (57,77%) in vergelijking met 38 vrouwelijke patiënten (42,23%). De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten was 1,36:1. De toegediende medicatie werd goed verdragen door alle patiënten en er werden geen bijwerkingen van betekenis waargenomen. De eindresultaten wijzen uit dat groep C (Valproïnezuur) de maximale verbetering toonde, 69,3% als gemiddelde van de 30 patiënten. Bij Groep B, natuurlijke enzymen oraal  Neurolase) werd 42,83% verbetering geregistreerd, terwijl groep A natuurlijke enzymen injectiepreparaat (Coliacron) de minste verbetering van 26,2% vertoonde.

Discussie

Huidige bevindingen ondersteunen het nut van Neurolase bij epileptische patiënten met
epilepsie van het gegeneraliseerde tonisch-clonische type. Combinatietherapie samen met epilepsiemedicatie lijkt de status en kwaliteit van leven van epileptische kinderen te verbeteren. Het helpt ook hun cognitief functioneren te verbeteren samen met hun prestaties op school.
Daar patiënten beter reageerden op Neurolase druppels dan op injecties, werd gesuggereerd de druppels te verkiezen voor patiënten van deze leeftijdsgroep. In alle groepen leken kinderen onder de 9 meer verbetering te tonen dan volwassenen. Deze observatie dient beter onderzocht te worden op een meer restrictieve basis. Dubbelblind uitgevoerde studies met een groot aantal patiënten zouden onze bevindingen kunnen bevestigen.

Dankbetuiging:
Speciale dank aan Corpus Health voor het leveren van het onderzoeksmateriaal en aan hun
coördinator voor Pakistan Care Marketing Lahore voor assistentie bij de gerelateerde studie.

Nederlandse vertaling door:
Mevr. R. Verdonck
A.Hart, kinderarts

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *